Dernek Tz
 

Dernein Adi ve Merkezi

Madde 1- Dernegin Adi: "ANKARA GÜRÜNLÜLER DERNEG' dir. Dernegin merkezi Ankara'dir. ubesi yoktur.

Dernein Amac;
Madde 2-
Siyasi bir gaye gütmeksizin Gürünlüler arsnda sosyal danmay tesis ve temin etmek, bölge halknn nerede olursa olsun daha iyi koullar içinde yaamlarn temin için maddi ve manevi yardmda bulunmak ve bütün Gürünlülerin artan ölçüde yararl unsurlar haline gelmelerini salamak,
Atatürk milliyetçilii ve ilkeleri dorusunda faaliyette bulunmaktr.

Dernekçe Sürdürülecek Çalma Koullar Ve Biçimleri;
1. Gürünün sosyal, kültürel, ekonomik sorunlarna ilikin aratrmalar yapmak,
2. Gençlerin yetimesi ve yükselmesi için maddi ve manevi her türlü destei salamak.
3. Muhtaç durumda bulunan yöre insanlarmza olanaklar ölçüsünde yardmda bulunmak.
4. Gürünlülerin ac ve mutlu günlerinde gereken dayanmay salamak.
5. Su baskn, yangn, deprem gibi felaketlere urayan kaza geçirmilere yadmda bulunmak.
6. Örenciler için yurt, dükün ve yardma muhtaç kimseler için huzur evi çocuklar için kre � yuva, üye ve hemehrilerin ve ailelerinin sosyal ve kültürel ihtiyaçlar için gereken kamp, lokal gibi sosyal tesislere sahip olmak veya imkanlar ölçüsünden yararlanmak.

Çalma ekilleri;
1. Açk veya kapal salon toplantlar düzenlemek. Geziler, geceler, balo ve elenceler düzenlemek.
2. Lokal, huzur evi, kre � yuva açmak.
3. Gazete, dergi ve broürler yaynlamak.
4. Benzer amaçl derneklerle dayanma ve güç birlii yapmak.
5. Tanr ve tanmaz mallar edinmek.
6. Amaç bölümünde belirtilen her türlü çalmalar yapmak, gerçekletirmek için giriimlerde bulunmak

Dernein Faaliyet Alan
Dernek, sosyal alanda faaliyet gösterir. Üye olma hakk ve üyelik ilemleri
Madde 3 - Dernee üye ola bilmek için ;
a) Medeni haklara sahip olmak,
b) 18 yan bitirmek,
c) Dernein gayelerini benimsemek,
d) Gürün ilçe veya köylerinden olmak. Secere olarak Gürün kökenli olmak,
e) Gürünlü olmad halde, Gürünlülere, Gürün�e, Dernee hizmet etmi kiilerde, yönetim kurulu kararyla, dernee fahri üye olarak kabul edilebilir.
Dernek üyeliine müracaatlarn kabul edilip edilmedii 1 ay içinde ilgiliye tebli olunur.
Affa uram olsalar bile, yüz kzartc bir suçtan hüküm giyenlerle, dernekler kanununun belirledii yasaklar tayanlarn üyelii kabul edilmez.

Üyelikten Çkma
Madde 4-
Her üye yazl olarak bildirmek kaydyla, dernekten çkma hakkna sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulat anda çk ilemleri sonuçlanm saylr. Üyelikten ayrlma, üyenin dernee olan birikmi borçlarn sona erdirmez.

Üyelikten Çkarlma;
Madde 5- Dernek üyeliinden çkarlmay gerektiren haller;
1-Dernek tüzüüne aykr davranlarda bulunmak,
2-Verilen görevlerden sürekli kaçnmak,
3-Yazl ikazlara ramen üyelik aidatn alt ay içinde ödememek,
4-Dernek organlarnca verilen kararlara uymamak.
5-Üye olma artlarn kaybetmi olmak,
Yukarda saylan durumlardan birinin tespiti halinde yönetim kurulu karar ile üyelikten çkarlr.
Dernekten çkan veya çkarlanlar, üye kayt defterinden silinir ve dernek malvarlnda hak iddia edemez.

Dernek organlar
Madde 6- Dernein organlar aada gösterilmitir.
1- Genel kurul,
2- Yönetim kurulu,
3- Denetim kurulu,
4- Disiplin Kurulu,
Dernek Genel Kurulunun Kurulu ekli, Toplanma Zaman, Çar ve Toplant Usulü
Madde 7- Genel kurul, dernein en yetkili karar organ olup; dernee kaytl üyelerden oluur.
Genel kurul;
1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olaan,
2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüü hallerde veya dernek üyelerinden bete birinin yazl istei üzerine otuz gün içinde olaanüstü toplanr.
Olaan genel kurul, 3 ylda bir, Mays ay içerisinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün, yer ve saatte toplanr.
Genel kurul toplantya yönetim kurulunca çarlr. Yönetim kurulu, genel kurulu toplantya çarmazsa; üyelerden birinin bavurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantya çarmakla görevlendirir.

Çar Usulü*
Yönetim kurulu, dernek tüzüüne göre genel kurula katlma hakki bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katlma hakk bulunan üyeler, en az on be gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazl yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantya çarlr. Bu çarda, çounluk salanamamas sebebiyle toplant yaplamazsa, ikinci toplantnn hangi gün, saat ve yerde yaplaca da belirtilir. lk toplant ile ikinci toplant arasndaki süre yedi günden az, altm günden fazla olamaz.
Toplant, çounluk salanamamas sebebinin dnda baka bir nedenle geri braklrsa, bu durum geri brakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplant için yaplan çar usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. kinci toplantnn geri brakma tarihinden itibaren en geç alt ay içinde yaplmas zorunludur. Üyeler ikinci toplantya, birinci fkrada belirtilen esaslara göre yeniden çarlr. Genel kurul toplants bir defadan fazla geri braklamaz.

Toplant Usulü*
Genel kurul, katlma hakk bulunan üyelerin salt çounluunun, tüzük deiiklii ve dernein feshi hallerinde ise üçte ikisinin katlmyla toplanr; Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin listesi toplant yerinde hazr bulundurulur. Toplant yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmi kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafndan kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adlar karsna imza koyarak toplant yerine girerler.
Toplant yeter says salanmsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplant yönetim kurulu bakan veya görevlendirecei yönetim kurulu üyelerinden biri tarafndan açlr. Toplant yeter says salanamamas halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.
Açltan sonra, toplanty yönetmek üzere bir bakan ve yeteri kadar bakan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluturulur.
Dernek organlarnn seçimi için yaplacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karlarn imzalamalar zorunludur. Toplantnn yönetimi ve güvenliinin salanmas divan bakanna aittir. Genel kurulda, yalnzca gündemde yer alan maddeler görüülür. Ancak toplantda hazr bulunan üyelerin onda biri tarafndan görüülmesi yazl olarak istenen konularn gündeme alnmas zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakk vardr; üye oyunu ahsen kullanmak zorundadr. Onursal üyeler genel kurul toplantlarna katlabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kiinin üye olmas halinde, tüzel kiinin yönetim kurulu bakan veya temsille görevlendirecei kii oy kullanr.

Toplantda görüülen konular ve alnan kararlar bir tutanaa yazlr ve divan bakan ile yazmanlar tarafndan birlikte imzalanr. Toplant sonunda, tutanak ve dier belgeler yönetim kurulu bakanna teslim edilir. Yönetim kurulu bakan bu belgelerin korunmasndan ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve ekilleri
Madde 8- Genel kurulda, aksine karar alnmamsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile dier konulardaki kararlar ise açk olarak oylanr. Gizli oylar, toplant bakan tarafndan mühürlenmi katlarn veya oy pusulalarnn üyeler tarafndan gerei yapldktan sonra içi bo bir kaba atlmas ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açk dökümü yaplarak belirlenen oylardr.

Açk oylamada, genel kurul bakannn belirtecei yöntem uygulanr. Genel kurul kararlar, toplantya katlan üyelerin salt çounluuyla alnr. u kadar ki, tüzük deiiklii ve dernein feshi kararlar, ancak toplantya katlan üyelerin üçte iki çounluuyla alnabilir.

Toplantsz veya Çarsz Alnan Kararlar*
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazl katlmyla alnan kararlar ile dernek üyelerinin tamamnn bu tüzükte yazl çar usulüne uymakszn bir araya gelerek ald kararlar geçerlidir. Bu ekilde karar alnmas olaan toplant yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri
Madde 9-
Aadaki hususlar genel kurulca görüülüp karara balanr.
1-Dernek organlarnn seçilmesi,
2-Dernek tüzüünün deitirilmesi,
3-Yönetim ve denetim kurullar raporlarnn görüülmesi ve yönetim kurulunun ibras,
4-Yönetim kurulunca hazrlanan bütçenin görüülüp aynen veya deitirilerek kabul edilmesi,
5-Dernek için gerekli olan tanmaz mallarn satn alnmas veya mevcut tanmaz mallarn satlmas hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,
6-Yönetim kurulunca dernek çalmalar ile ilgili olarak hazrlanacak yöneltmelikleri inceleyip aynen veya deitirilerek onaylanmas,
7-Dernek yönetim ve denetim kurullarnn kamu görevlisi olmayan bakan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarnn tespit edilmesi,
8-Dernein federasyona katlmas ve ayrlmasnn kararlatrlmas ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,
9-Dernein uluslar aras faaliyette bulunmas, yurt dndaki dernek ve kurululara üye olarak katlmas veya ayrlmas,
10-Dernein vakf kurmas,
11-Dernein fesih edilmesi,
12-Yönetim kurulunun dier önerilerinin incelenip karara balanmas,
13-Mevzuatta genel kurulca yaplmas belirtilen dier görevlerin yerine getirilmesi,
Genel kurul, dernein dier organlarn denetler ve onlar hakl sebeplerle her zaman görevden alabilir. Genel kurul, üyelie kabul ve üyelikten çkarma hakknda son karar verir. Dernein en yetkili organ olarak dernein dier bir organna verilmemi olan ileri görür ve yetkileri kullanr.
Yönetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri
Madde 10-Yönetim kurulu, 5 asl ve 5 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantsnda bir kararla görev bölüümü yaparak bakan, bakan yardmcs, sekreter, sayman ve üye'yi belirler.
Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi artyla her zaman toplantya çarlabilir. Üye tamsaysnn yarsndan bir fazlasnn hazr bulunmas ile toplanr. Kararlar, toplantya katlan üye tam saysnn salt çounluu ile alnr.
Yönetim kurulu asl üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Yönetim kurulu aadaki hususlar yerine getirir.
1-Dernei temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçna yetki vermek.
2-Gelir ve gider hesaplarna ilikin ilemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazrlayarak genel kurula sunmak
3-Dernein çalmalar ile ilgili yönetmelikleri hazrlayarak genel kurul onayna sunmak.
4-Genel kurulun verdii yetki ile tanmaz mal satn almak, dernee ait tanr ve tanmaz mallar satmak, bina veya tesis ina ettirmek, kira sözlemesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayn haklar tesis ettirmek.
5-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açlmasn salamak.
6-Genel kurulda alnan kararlar uygulamak.
7-Her faaliyet yl sonunda dernein iletme hesab tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalmalarn açklayan raporunu düzenlemek, genel kurula sunmak.
8- Bütçenin uygulanmasn salamak.
9-Dernee üye alnmas veya üyelikten çkarlma hususlarnda karar vermek.
10-Dernein amacn gerçekletirmek için her çeit karar almak ve uygulamak.
11-Mevzuatn kendisine verdii dier görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Denetim Kurulunun Tekili, Görev ve Yetkileri
Madde 11-
Denetim kurulu, üç asl ve üç yedek üye olarak genel kurulca seçilir.
Denetim kurulu asl üyeliinde istifa veya baka sebeplerden dolay boalma olduu taktirde genel kurulda ald oy çokluu srasna göre yedek üyelerin göreve çarlmas mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
Denetim kurulu; dernein, tüzüünde gösterilen amaç ve amacn gerçekletirilmesi için sürdürülecei belirtilen çalma konular dorultusunda faaliyet gösterip göstermediini, defter, hesap ve kaytlarn mevzuata ve dernek tüzüüne uygun olarak tutulup tutulmadn, dernek tüzüünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yl geçmeyen aralklarla denetler ve denetim sonuçlarn bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandnda genel kurula sunar.

Denetim kurulu;gerektiinde genel kurulu toplantya çarr.

Dernein Gelir Kaynaklar
Madde 12-
Dernein gelir kaynaklar aada saylmtr.
1-Üye Aidat: Üyelerden giri ödentisi olarak 500YTL, aylk olarak l YTL 500 kuru yllk olarak 18 YTL aidat alnr. Bu miktarlar artrmaya veya eksiltmeye genel kurul yetkilidir.
2-Gerçek ve tüzel kiilerin kendi istei ile dernee yaptklar ba ve yardmlar.
3-Dernek tarafndan tertiplenen çay ve yemekli toplant, gezi ve elence, temsil, konser, spor yarmas ve konferans gibi faaliyetlerden salanan gelirler,
4-Dernein mal varlndan elde edilen gelirler,
5-Yardm toplama hakkndaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak ba ve yardmlar.
6-Dernein, amacn gerçekletirmek için ihtiyaç duyduu geliri temin etmek amacyla giritii ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar.
7-Dier gelirler.

Dernein Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler *
Madde 13-
Defter tutma esaslar;
Dernekte, iletme hesab esasna göre defter tutulur. Ancak, yllk brüt gelirin 2005 yl için 500 Bin YTL� yi amas durumunda takip eden hesap döneminden balayarak bilanço esasna göre defter tutulur.
Bilanço esasna geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarda belirtilen haddin altna düülürse, takip eden yldan itibaren iletme hesab esasna dönülebilir.
Yukarda belirtilen hadde bal kalmakszn yönetim kurulu karar ile bilanço esasna göre defter tutulabilir.
Dernein ticari iletmesi açlmas durumunda, bu ticari iletme için, ayrca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.
Kayt Usulü
Dernein defter ve kaytlar Dernekler Yönetmeliinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.
Tutulacak Defterler
Dernekte, aada yazl defterler tutulur;
a)letme hesab esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
1-Karar Defteri:
Yönetim kurulu kararlar tarih ve numara srasyla bu deftere yazlr ve kararlarn alt toplantya katlan üyelerce imzalanr.
2-Üye Kayt Defteri: Dernee üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, dernee giri ve çk tarihleri bu deftere ilenir. Üyelerin ödedikleri giri ve yllk aidat miktarlar bu deftere ilenebilir.
3-Evrak Kayt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sra numaras ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakn asllar ve giden evrakn kopyalar dosyalanr. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çkts alnmak suretiyle saklanr.
4-Demirba Defteri: Dernee ait demirbalarn edinme tarihi ve ekli ile kullanldklar veya verildikleri yerler ve kullanm sürelerini dolduranlarn kayttan düürülmesi bu deftere ilenir.
5-letme Hesab Defteri: Dernek adna alnan gelirler ve yaplan giderler açk ve düzenli olarak bu deftere ilenir.
6-Alnd Belgesi Kayt Defteri: Alnd belgelerinin seri ve sra numaralar, bu belgeleri alan ve iade edelerin ad, soyad ve imzalar ile aldklar ve iade ettikleri tarihler bu deftere ilenir.
b)Bilanço esasnda tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aadaki gibidir:
l-(a) bendinin l, 2, 3 ve 6�nc alt bentlerinde kaytl defterler bilanço esasnda defter tutulmas durumunda da tutulur.
2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayt ekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlna verdii yetkiye istinaden yaynlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblileri esaslarna göre yaplr.
Defterlerin Tasdiki
Dernekte, tutulmas zorunlu olan defterler kullanmaya balamadan önce il dernekler müdürlüüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanlmasna sayfalar bitene kadar devam edlir ve defterlerin ara tasdiki yaplmaz. Ancak, bilanço esasna göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yaprakl defterlerin, kullanlaca yldan önce gelen son ayda, her yl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.
Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi
letme hesab esasna göre kayt tutulmas durumunda yl sonlarnda (31 Aralk) (Dernekler Yönetmelii EK-16'da belirtilen) "letme Hesab Tablosu" düzenlenir. Bilanço esasna göre defter tutulmas durumunda ise, yl sonlarnda (31 Aralk), Maliye Bakanlnca yaynlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Teblilerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.
Dernein Gelir ve Gider lemleri*
Madde 14- Gelir ve gider belgeleri;
Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmelii EK- 17'de örnei bulunan) "Alnd Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracl ile tahsili halinde banka tarafndan düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alnd belgesi yerine geçer.
Dernek giderleri ise fatura, perakende sat fii, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yaplr. Ancak dernein, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamnda bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulas, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmelii EK-13'te örnei bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.
Dernek tarafndan kii, kurum veya kurululara yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmelii EK-14'te örnei bulunan) "Ayni Yardm Teslim Belgesi" ile yaplr. Kii, kurum veya kurulular tarafndan dernee yaplacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmelii EK-15'te örnei bulunan) "Ayni Ba Alnd Belgesi" ile kabul edilir.
Alnd Belgeleri
Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanlacak "Alnd Belgeleri" (Dernekler Yönetmelii EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararyla, matbaaya bastrlr.
Alnd belgelerinin bastrlmas ve kontrolü, matbaadan teslim alnmas, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasnda devir teslimi ve alnd belgesi ile dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler tarafndan bu alnd belgelerinin kullanmna ve toplanlan gelirlerin teslimine ilikin hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Yetki Belgesi
Dernek adna gelir tahsil edecek kii veya kiiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu karar ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kiilerin açk kimlii, imzas ve fotoraflarn ihtiva eden (Dernekler Yönetmelii EK- 19'da örnei bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafndan üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu bakannca onaylanr. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili deiiklikler yönetim kurulu bakannca, on be gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.
Dernek adna gelir tahsil edecek kiiler, ancak adlarna düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye balayabilirler.
Yetki belgesinin kullanm, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.
Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi;
Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafndan kullanlan alnd belgeleri, harcama belgeleri ve dier belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler sakl kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki say ve tarih düzenine uygun olarak 5 yl süreyle saklanr.
Beyanname Verilmesi*
Madde 15- Dernein, bir önceki yla ait faaliyetleri ile gelir ve gider ilemlerinin yl sonu itibaryla sonuçlarna ilikin (Dernekler Yönetmelii EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafndan doldurarak, her takvim ylnn ilk dört ay içinde dernek bakan tarafndan mahallin mülki idare amirliine verilir.
Bildirim Yükümlülüü *
Madde 16- Mülki amirlie yaplacak bildirimler;
Genel Kurul Sonuç Bildirimi
Olaan veya olaanüstü genel kurul toplantlarn izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurullar ile dier organlara seçilen asl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmelii EK-3' te sunulan) "Genel Kurul Sonuç Bildirimi" ve ekleri yönetim kurulu bakan tarafndan mülki idare amirliine bildirilir:
Genel kurul sonuç bildirimine;
1-Divan bakan, bakan yardmclar ve yazman tarafndan imzalanm genel kurul toplant tutana örnei,
2-Tüzük deiiklii yaplmsa, tüzüün deien maddelerinin yeni ve eski ekli ile dernek tüzüünün son eklinin her sayfas yönetim kurulunca imzalanm örnei eklenir.
Tanmazlarn Bildirilmesi
Dernein edindii tanmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmelii EK-26'da sunulan) "Tanmaz Mal Bildirimi"ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliine bildirilir.
Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi
Dernek tarafndan, yurtdndan yardm alnacak olmas durumunda yardm alnmadan önce (Dernekler Yönetmelii EK-4'te belirtilen) "Yurtdndan Yardm Alma Bildirimi" iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliine bildirimde bulunurlar.
Bildirim formuna, yurt dndan yardm alnmas hususunda alnm yönetim kurulu karar örnei, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleme ve benzeri belgeler ile yardmn aktarld hesaba ilikin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örnei de eklenir.
Nakdi yardmlarn bankalar araclyla alnmas ve kullanlmadan önce bildirim artnn yerine getirilmesi zorunludur.
Kamu Kurum ve Kurulular le Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim
Dernein görev alanna ilikin konularda kamu kurum ve kurulular ile yürüttüü ortak projelerle ilgili olarak yaplan protokol ve projenin örnei (Dernekler Yönetmelii EK- 23'de gösterilen) "Proje Bildirimi"ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduu yerin valiliine verilir.
Deiikliklerin Bildirilmesi
Dernein yerleim yerinde meydana gelen deiiklik (Dernekler Yönetmelii EK-24'te belirtilen) "Yerleim Yeri Deiiklik Bildirimi"; genel kurul toplants dnda dernek organlarnda meydana gelen deiiklikler (Dernekler Yönetmelii EK-25'te belirtilen) "Dernek Organlarndaki Deiiklik Bildirimi" doldurulmak suretiyle, deiiklii izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliine bildirilir.
Dernek tüzüünde yaplan deiiklikler de tüzük deiikliinin yapld genel kurul toplantsn izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç bildirimi ekinde mülki idare amirliine bildirilir.
Dernein ç Denetimi
Madde 17- Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafndan iç denetim yaplabilecei gibi, bamsz denetim kurulularna da denetim yaptrlabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bamsz denetim kurulularnca denetim yaplm olmas, denetim kurulunun yükümlülüünü ortadan kaldrmaz.
Denetim kurulu tarafndan en geç ylda bir defa dernein denetimi gerçekletirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bamsz denetim kurulularna denetim yaptrabilir.
Dernein Borçlanma Usulleri
Madde 18- Dernek amacn gerçekletirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulmas halinde yönetim kurulu karar ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alm konularnda olabilecei gibi nakit olarak ta yaplabilir. Ancak bu borçlanma, dernein gelir kaynaklar ile karlanamayacak miktarlarda ve dernei ödeme güçlüüne düürecek nitelikte yaplamaz.
Tüzüün Ne ekilde Deitirilecei
Madde 19-
Tüzük deiiklii genel kurul karar ile yaplabilir.
Genel kurulda tüzük deiiklii yaplabilmesi için genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Tüzük deiiklii için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3'ü'dür. Genel kurulda tüzük deiiklii oylamas açk olarak yaplr.
Dernein Feshi ve Mal Varlnn Tasfiye ekli
Madde 20- Genel kurul, her zaman dernein feshine karar verebilir.
Genel kurulda fesih konusunun görüülebilmesi için genel kurula katlma hakk bulunan üyelerin 2/3 çounluu aranr. Çounluun salanamamas sebebiyle toplantnn ertelenmesi durumunda ikinci toplantda çounluk aranmaz. Ancak, bu toplantya katlan üye says, yönetim ve denetim kurullar üye tam saysnn iki katndan az olamaz.
Fesih kararnn alnabilmesi için gerekli olan karar çounluu toplantya katlan ve oy kullanma hakk bulunan üyelerin oylarnn 2/3'ü'dür. Genel kurulda fesih karar oylamas açk olarak yaplr.
Tasfiye lemleri
Genel kurulca fesih karar verildiinde, dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluan tasfiye kurulunca yaplr. Bu ilemlere, feshe ilikin genel kurul kararnn alnd veya kendiliinden sona erme halinin kesinletii tarihten itibaren balanr. Tasfiye süresi içinde bütün ilemlerde dernek adnda "TASFYE HALNDE ANKARA GÜRÜNLÜLER DERNE" ibaresi kullanlr.
Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak dernein para, mal ve haklarnn tasfiyesi ilemlerini batan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.
Bu kurul, önce dernein hesaplarn inceler. nceleme esnasnda dernee ait defterler, alnd belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kaytlar ile dier belgelerinin tespiti yaplarak varlk ve yükümlülükleri bir tutanaa balanr. Tasfiye ilemleri srasnda dernein alacakllarna çarda bulunulur ve varsa mallar paraya çevrilerek alacakllara ödenir. Dernein alacakl olmas durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacaklarn tahsil edilmesi ve borçlarn ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve haklar, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemise dernein bulunduu ildeki amacna en yakn ve fesih edildii tarihte en fazla üyeye sahip dernee devredilir.
Tasfiyeye ilikin tüm ilemler tasfiye tutananda gösterilir ve tasfiye ilemleri, mülki idare amirliklerince hakl bir nedene dayanlarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanr.
Dernein para, mal ve haklarnn tasfiye ve intikal ilemlerinin tamamlanmasn müteakip tasfiye kurulu tarafndan durumun yedi gün içinde bir yaz ile dernek merkezinin bulunduu yerin mülki idare amirliine bildirilmesi ve bu yazya tasfiye tutanann da eklenmesi zorunludur.
Dernein defter ve belgelerini tasfiye kurulu sfatyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi be yldr.
Hüküm Eksiklii
Madde 21-
Bu tüzükte belirtilmemi hususlarda Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çkartlm olan Dernekler Yönetmelii ve ilgili dier mevzuatn dernekler hakkndaki hükümleri uygulanr.
Madde 22- T.C. vatanda olan kurucu üyelerin ad soyadlar, adresleri aada gösterilmitir;

 


Ad SOYADI

Adres

Meslek

1

Mahir KONDU

Bahçelievler 50. sok. 7/1 Ankara

DPT Uzman

2

brahim KEKEÇ

Fatih mah. nönü cad. 28/4 Sincan - Ankara

Emekli Öretmen

3

Doan YALÇINKAYA

Tepeba mah. Çalda S. 44/17 Keçiören / Ankara

Emekli

4

Necati MOOLKOÇ

Emek mah. 90 s. No 35/E-7 Emek

Emekli Memur

5

Sakine GÜLPINAR

ahin tepe mah. Nato yolu cad. 195/c Abidinpaa

Avukat

6

Selami YTTÜRK

Gazi Mustafa Kemal bulvar no 39/10 Ankara

Serbest Ticaret

7

Mustafa YILMAZ

Baak sok. mar skan Ev. 13/2 Çankaya / Ankara

DPT � Müdür