Kylerimiz

Köylerimizx


         Aaçl (Mahken)
lçeye uzakl : 20 km
Nüfusu : 338
Tel : 725 64 55
Suçat Kasabasn geçtikten sonra, Malatya asfaltndan sola ayrlan yol ile köye ulalr. Köyde arazi dalk olup, tarma elverili deildir. Bu yüzden özellikle 1970 yllarndan itibaren köy halk bat illerinde ticarete yönelmitir. Köye bal Avgun, Konakgörmez, Avgunköprüsü, ve Çevirme mezralar vardr. Bunlardan Avgun mezrasnda ilkokul mevcuttur, bol miktarda meyve ve sebze özellikle kays yetitirilmektedir.

x
         Akdere
lçeye uzakl : 54 km
Nüfusu : 208
Tel : 731 10 06
Köyün içerisinde Ceyhan Nehri’nin ilk kaynan tekil eden Harman Çay geçmektedir. Bu suyun tabii alabal mehurdur. D.S.’nin etüdleri sonucu, söz konusu çay üzerine Karavuz Baraj yaplmas planland için 1980’lerden itibaren köyden göç hzlanmtr; zira baraj yapld takdirde köy tamamen sular altnda kalacaktr. Köyün Avar ve Karamuklu Mezralar vardr.

Akpnar
lçeye uzakl : 45 km
Nüfusu : 208
Tel : 731 10 02
lçenin batsnda yer alan Akpnar Malkoç brahim Paazadelerin çiftlii olarak bilinmektedir. Uzun yllar Beypnar köyünün mezras olarak kaldktan sonra köy statüsü kazanmtr. Köyün deiik mevkilerinde “Ziyaret” olarak bilinen Hüyükler mevcuttur. Yllardan beri youn göç veren köylerimizdendir.


         04- Ayval (eref)
lçeye uzakl: 35 km
Nüfusu : 720
Tel : 728 42 00 --- A.Ayval : 728 42 02
Köy aa, orta ve yukar olmak üzere üç bölümden olumakta olup köyün ortasndan geçen akarsu sebebiyle köyde patates bata olmak üzere sebze ve meyve üretimi yaplmaktadr. Ayrca suyun her iki tarafnda bol miktarda yem bitkileri üretilmektedir. Köyün önemli geçim kaynaklarndan birisi de hayvanclktr. Aa ve Yukar Ayval’da ilkokul vardr. Köyün Cemalinpnar mezras bulunmaktadr.

Balçay (Alacamezar)
lçeye uzakl: 38 km
Nüfusu : 210
Tel : 725 64 57
lçenin dousunda yer almaktadr. Daha ziyade tarm ve hayvanclk geçim kaynadr. Yllardan beri devam eden göç sonucu nüfus azalmaktadr.

Bahçeiçi (Thmn)

lçeye uzakl: 18 km
Nüfusu : 568
Tel : 725 64 52
Köyde meyvecilik ve sulu tarm yaplmaktadr. Kays, dut üzüm ve elma gibi meyveler yetitirilir. Köyden son zamanlarda büyük illere göç olmaktadr. Özellikle Adana ve Düzce’de bu köyden göçen hemehrilerimize rastlamak mümkündür. Köyün Malatya asfalt kenarndaki bölgelerine yeni yerlemeler hzla artmakta olup, buraya yaplan dinlenme tesisi yöreye istihdam açsndan canllk getirmektedir. Köyün Kla ve Hamurkesen mezralar vardr.

Baören
lçeye uzakl: 53 km
Nüfusu : 359
Tel : 731 10 05
Bozhüyük köyü ile arasnda uzanan yamaçlarda ilçenin sahip olduu tek aaçlk (Ardç Aaçl) bölge yer alr. Tarm ve hayvanclk köyün geçim kaynadr. Köyde dokunan Baören Kilimi mehur ise de bu imkan bir geçim kayna haline dönüememitir. Köyün 1800’lere uzanan tarihi bir geçmii vardr. Önceleri “Yayla” iken daha sonra köy statüsüne kavumutur. Köye adn veren Baören (Büyükören) Harabeleri halen mevcuttur. Köyün Gelincik (Tomolar) Kürklü, Doanlar mezralar bulunmaktadr.
Beypnar

lçeye uzakl : 44 km
Nüfusu : 780
Tel : 723 11 05
Nüfusu kalabalk köylerimizden birisi olup Gökdeli Da eteklerine kurulmutur. Tarihi 1750’lere kadar uzanmakta olup Malkoç brahim Paazadeler tarafndan kurulduu bilinmektedir. Zamannda Ardç aaçlar ile kapl olan Salyurt Yaylas görülmeye deer yeridir; her yl 15 Haziran’dan itibaren hayvanclkla uraan tüm köylü yaylaya çkar. Yaylada bol miktarda mantar, da çay, çorbas ve börei yaplan çiri otu yetimektedir. Ayrca tabii olarak “Kar kuyular” mevcut olup yln her mevsiminde bu kuyularda kar bulunmaktadr. Köyde bir kömür oca mevcut olmakla beraber halen iletilmektedir. “Pehlivan Ahmet” bu köydendir. Etli gömme yemei ile kaynatlm peyniri mehurdur.
Bozhüyük
lçeye uzakl: 71 km
Nüfusu : 150
Tel : 731 10 07
lçemizin en güneyinde yer alan köylerimizdendir ve Kahramanmara li snrlarndadr. Uzun yllardr göç veren köylerimizden olup özellikle yurt içinde stanbul’a, yurt dnda ise ngiltere’ye göç vermektedir. Arpaqçukuru ve Tersakan mezralar vardr. Özellikle Tersakan mezrasnda yaayan kimse kalmamtr.

Börüdelik

lçeye uzakl: 39 km
Nüfusu : 112
Tel : 729 50 56
Adn köyün dou istikametinde bulunan delikli kayalardan alan köyümüz Gürün-Sivas yolu üzerinde bulunmaktadr. Sakaltutan mezras vardr.

Camiliyurt
lçeye uzakl: 52 km
Nüfusu : 122
Tel : 731 10 03
Bu köyümüzün de tarihi 1800’lere kadar uzanmaktadr. Kurulu yllarnda civarnda bulunan kiliseden dolay “Çanl Kilise” adyla anlmsa da daha sonra köy sakinlerince islama uygun bir ad aranarak “Camili Yurt” denilmitir. Köyün güneyinde Harman Çaynn küçük bir kolu olan akarsu vardr. Ve içerisinde alabalk yaamaktadr. Bu su kenarnda az da olsa sulu tarm yaplmaktadr. Köyün Kuruçova mevkiinde yaklak 100 dönüm ardç koruluu mevcut olup Çukuryurt adnda güzel bir yaylas vardr.

Çevirme
lçeye uzakl: 42 km
Nüfusu : 10
Tel : 729 50 54
Her ne kadar köy statüsü devam ediyor ise de köyün tamamna yakn boalm durumdadr. Halk ilçe merkezine ve Bat vilayetlerine göçmütür. Behram mezras vardr.


Çiçekyurt

lçeye uzakl: 29 km
Nüfusu : 183
Tel : 723 10 09
Gürün-Kayseri asvaltna 7 km. uzaklkta irin bir köyümüz olup daha ziyade küçükba hayvancla elverilidir.Davulhüyük
lçeye uzakl: 27 km
Nüfusu : 330
Tel : 723 11 07
Kayseri asvaltna 7 km. bir mesafede yer alr. Tarm ve hayvanclk balca geçim kaynaklarndandr. Civar köylerinde ortakl ile kurulan Tarm Kredi Kooperatifi hizmet vermektedir. Köyün içme suyu kapal ebeke olup yolu asfalttr. Kültür Bakanl’nca tescilli Höyük bulunmaktadr.


Dayakpnar
lçeye uzakl: 42 km
Nüfusu : 113
Tel : 745 81 67
Konakpnar havalisi köylerindendir. Tarmsal faaliyetler nisbeten youndur. Önceleri Eskihamal Köyü’ne bal bir mezra iken daha sonra köy tüzel kiiliini kazanmtr.Deveçayr
lçeye uzakl: 47 km
Nüfusu : 190
Tel : 731 10 01
Yurtiçi ve yurtd (özellikle ngiltere) na göç veren köylerimizdendir. Önceleri Tekirahma Köyünden Malkoç Halit Bey’e ait bir çiftlik iken sonralar köy haline gelmitir. Adn ayn adla anlan ve köyün 3-4 km. batsnda bulunan sulak bir çayrlktan almaktadr.


Dürmepnar
lçeye uzakl: 38 km
Nüfusu : 91
Tel : 729 50 53
Çok youn göç veren köylerimizdendir. Ancak, arazilerinin tarma elverililii nedeniyle hasat mevsiminde nüfus tekrar artmaktadr.Erdoan (Maral)
lçeye uzakl: 50 km
Nüfusu : 55
Tel : 724 10 02
lçenin batsndaki en son köy olup ziyaret mevkili köylerimizdendir. 1800-1850’lere kadar Mara’dan gelen Aydnl Yörüklerinin yaylas olmas nedeniyle Maral denmitir. Mehur “93 Harbi”nden sonra Sultan 2. Abdülhamit tarafndan Kafkasya’dan getirilen Kabartay Türkleri bu köyde iskan edilmitir. Çerkez tavuu yemei ile Halgona ekmei mehurdur. Almpnar, Kekaya ve Oluklu Yaylalar görülmeye deer yerlerdir.


Eski Bektal
lçeye uzakl: 34 km
Nüfusu : 109
Tel : 729 50 57
Konakpnar havalisi köylerimizden olup Eskimahal grup köyleri yolunun Sivas girii ilk köyüdür. Çatkara Mezras vardr.Eskimahal
lçeye uzakl: 34 km
Nüfusu : 959
Tel : 725 65 33
Yuva ve Külahl köylerinden sonra Eskimahal köyüne ulalr. lçenin büyük köylerinden birisidir. Köyde tarm ve hayvanclk yaygndr. Köyün ortaokul ve ilkokulu vardr. Eskimahal köyü, çevre köylere göre merkezi durumda olduundan; Kaymakamlk Köylere Hizmet Götürme Birlii, ller Bankas ve Köy katksyla 1996 ylnda modern bir un deirmeni yaptrlmtr. Eskimahal köyünün Ayranca, Kozakmaara, Drlar, Koyunlukoca Bakaragöz mezralar bulunmaktadr.Göbekören
lçeye uzakl: 37 km
Nüfusu : 576
Tel : 723 11 06
Köy adn içerisinde bulunan ve halk tarafndan “Kale” olarak adlandrlan Kültür Bakanlnca tescilli 9 m. yüksekliinde 100m. uzunluundaki höyükten almtr. lçenin en eski köylerindendir. Osmanl zamannda köyde medrese olduu bilinmektedir. Köy yaknlarnda bulunan ve bahar aylarnda geni bir alan kaplayan sonbahara doru “Bedri otu” ile kaplanan “Bedri Gölü” görülmeye deer yerlerdendir. Ayrca köyün kuzeyinde Yarkyurt mevkiinde souk suyu ve yeilliiyle mehur mesire yeri vardr.Gökçeyaz
lçeye uzakl: 30 km
Nüfusu : 235
Tel : 729 50 51
Köy yaknnda Koç irketler Gurubuna bal Demir Export tarafndan iletilen demir madeni vardr. Uzun yllardan beri iletilmekte ise de yl içerisinde sürekli maden çkarlmadndan, ilçeye olan ekonomik katks istenilen düzeyde olmamaktadr. Buradan çkarlan maden kamyonlarla Kangal ilçesine tanmakta oradan da trenlerle demirçelik fabrikalarna götürülmektedir. Düzlük bir arazi üzerine kurulan köyde bol miktarda GÖKÇE otu yetimesi nedeniyle Gökçeyaz ad verilmitir.Güldede

lçeye uzakl: 55 km
Nüfusu : 120
Tel : 731 10 12
Köy adn yaknnda bulunan Gülbaba ve Güldede denilen yatrdan almaktadr. Halkn anlattna göre slamiyetin yaylmas srasnda burada askerleri ile birlikte savarken ehit olmutur. Köylülerce kutsal saylmakta ve zaman zaman ziyaret edilmekte yamur duas burada yaplmakta kurban kesilmektedir. On iki kat yufkadan yaplan etli kömme yemei mehurdur. Özellikle kendi ihtiyaçlar için duvar, yer kilimleri ile halyastk dokunmaktadr.


Güllübucak
lçeye uzakl: 56 km
Nüfusu : 106
Tel : 731 10 04
Köyün içinden Akdere suyuna karan küçük bir akarsu geçmektedir. Akarsu boyunca az da olsa sulu tarm yaplmaktadr. Köyün Gülpnar ve Sarören mezralar vardr.


Güne
lçeye uzakl: 52 km
Nüfusu : 196
Tel : 724 10 01
Köy arazisi küçükba hayvanclna çok elverilidir. Çevredeki tarlalarda özellikle lkbahar aylarnda (Nisan-Mays), tarla mantar bol miktarda yetimektedir.


Hüyüklüyurt
lçeye uzakl: 33 km
Nüfusu : 190
Tel : 723 11 08
Köy adn içerisinde bulunan Höyükten almtr. Höyüün yükseklii yaklak olarak 20 metredir ve Kültür Bakanlnca tescil edilmitir. Bol miktarda kaynak suyu bulunduundan oldukça fazla miktarda yem bitkileri üretilmektedir. Hangel yemei mehurdur.


ncesu
lçeye uzakl: 21 km
Nüfusu : 300
Tel : 723 11 00
Köy adn içerisinden geçmekte olan küçük akarsudan almaktadr. Özellikle küçükba hayvancl yaygndr. Salkevi bulunmaktadr. Köyün kötüköy mezras vardr.


Kalederesi
lçeye uzakl: 17 km
Nüfusu : 113
Tel : 745 81 67
Sivas yolunun 10 km. sinde köye yol ayrlmaktadr. Daha önce Y. Sazcaz köyünün mezras iken, iki yerleim biriminin birbirine uzak olmas nedeniyle ayrlarak ayr muhtarlk olmutur. Köy dar bir vadi içerisindedir. Tarm ve hayvanclk yaplmaktadr. Köyün kuzeydou yamacnda eskiden Kale olarak kullanld sanlan kalntlar vardr. Köy adn da buradan almaktadr.


Karadoruk
lçeye uzakl: 37 km
Nüfusu : 363
Tel : 729 50 52
Osmanl Döneminde Bucak merkezi olup medreselerin bulunduu kalabalk bir köy iken son yllarda dier köylerimizde olduu gibi fazla göç olmutur. A. Çatkara, Kuz, Çöplü, Düünyurdu ve Sümbüllüyurt mezralar vardr. Köyün bat ksmnda yol üzerinde Büyükpnar adnda güzel bir mesire yeri vardr.


Karahisar
lçeye uzakl: 15 km
Nüfusu : 150
Tel : 725 64 59
lçenin dousunda Gökpnar vadisi yaknndadr. Köyün batsnda yer alan, Gökpnar vadisine hakim bir nokta içerisinde maara olan kale eklindeki siyah kayalklardan dolay bu ismi ald zannedilmektedir. Köy nüfusu, ilçe merkezine göç nedeniyle sürekli azalmaktadr. Gökpnar Yamaç arazileri Sulama Projesi bitirildiinde çounlukla bu köyümüzün arazilerini sulayacandan ileriki yllarda cazip bir hal alacaktr. 1995 ylnda Hizmet Götürme Birlii-Köylü ibirlii ile yllardr köyün skntsn ve özlemini çektii Tohma üzerinde bir köprü yapm gerçekletirilmi olup, 1996 ylnda ulama açlmtr. Köyün Yeilyurt ve Bapnar mezralar vardr.


Karakuyu
lçeye uzakl: 27 km
Nüfusu : 170
Tel : 715 14 92
Önceleri yayla olarak kullanlan, bilahare köy statüsüne kavuan köyde balangçtan beri su kayna olmadndan, içme suyu mevcut kuyudan temin edilmekle beraber zaman zaman Gürün Belediyesince arazözlerle takviye yaplmakta iken Kzlburun köyü ile birlikte yaplan içmesuyu çalmalar ile bu sorun çözülmütür. Köy yaknlarnda 1994 ylnda petrol aramas yaplm ancak olumlu sonuç alnamamtr.Karaören

lçeye uzakl: 45 km
Nüfusu : 113
Tel : 729 50 50
Köy halk tarm ve hayvanclkla uramaktadr; sulu arazi ve mer’as oldukça elverilidir. Nüfusu göçler nedeniyle azalan köylerimizden birisidir.

Karapnar
lçeye uzakl: 40 km
Nüfusu : 87
Tel : 731 10 10
Köy tüzel kiilii olarak tarihi 1870’lere kadar uzanmakta olup, bu tarihten önce çiftlik konumunda olduu söylenmektedir. Çevre köylere kyasla arazisi dardr. Mer’a olarak “Maat Da”ndan yararlanlmaktadr.


Kaköy
lçeye uzakl: 27 km
Nüfusu : 98
Tel : 723 11 02
Kayseri asfaltnn 20. km.sindedir. Halkn geçim kayna ntarm ve hayvanclktr. Uzun yllardan beri devam eden göç nedeniyle köyde nüfus oldukça azalmtr. Köy yaknlarnda oldukça zengin mermer yataklar olduu bilinmektedir.


Kavak
lçeye uzakl: 12 km
Nüfusu : 297
Tel : 715 14 21
lçenin güneyinde, Kahramanmara ili / Elbistan lçesi snrndadr. Köy, adn alt tarafndaki dere içerisinde bulunan kavak aaçlarndan almaktadr. Grup yolu üzerinde olmay ve rakmn 2.000 m.nin üzerinde olmas dolaysyla özellikle kn ulamn zorlukla yaplmasna neden olmaktadr. Köyün Kuzuluk ve Ergeç mezralar vardr.


Kayalar (akakpnar)
lçeye uzakl: 51 km
Nüfusu : 85
Tel : 724 10 06
Köyün etrafnn kayalk ve halkn soyadnn arlkl olarak KAYA olmas nedeniyle eski ad akakpnar olan köye Kayalar ismi verilmitir. Köyde, çevre köylere de hizmet verecek ekilde bir vatandaa ait kaynak atölyesi vardr.


Kaynarca
lçeye uzakl: 34 km
Nüfusu : 53
Tel : 723 11 13
Kayseri asvalt kenarndadr. Köyün alt tarafndan küçük bir akarsu geçmektedir. Önceleri Göbekören Köyüne bal mezra durumunda iken 1971 tarihinde köy statüsüne kavumutur. “Ak ah Turna” mahlas ile iirler yazan Münüre Ayvata bu köyümüzdendir.


Klçdoan
lçeye uzakl: 45 km
Nüfusu : 200
Tel : 726 21 85
Daha önceleri Eskihamal Köyüne bal bir mezra iken köy merkezine uzakl ve ihtiyaç üzerine ayrlarak köy olmutur. Köy halknn soyadlarnn KILIÇ ve DOAN olmas nedeniyle köye KILIÇDOAN ad verilmitir. Kulucak lçesi snrndadr. Az da olsa sulu tarm ve meyvecilik yaplmaktadr.


Kndralk (Börklü)
lçeye uzakl: 47 km
Nüfusu : 150
Tel : 724 10 05
Kayseri asvaltna 2 km. mesafededir. Halkn geçim kayna tarm ve hayvanclktr. Tohma suyu’nun kayna buradadr. Çayrlk ve sulak bir köydür. Çayrlarn otu “Kndra” olduu için köye Kndralk denilmitir.


Kzlburun
lçeye uzakl: 12 km
Nüfusu : 150
Tel